Tato disertační práce zkoumá akademický obor performančních studií (performance studies)  a jejím cílem je kriticky analyzovat performanční studia v celé jejich šíři a dosud neustálené podobě, podat pokud možno zasvěcenou a kritickou studii o jejich historii, vývoji, současné podobě, významných osobnostech, institucích, událostech a o možných dalších směrech vývoje. Pokouší se prozkoumat myšlenkové, společenské i umělecké zdroje, z nichž obor čerpá, a pojmenovat směry, k nimž se hlásí.

Obor performančních studií se začal rodit v sedmdesátých letech dvacátého století a jeho první samostatná katedra (Department of Performance Studies) vznikla v roce 1980. Zájem o obor výrazně vzrostl v letech devadesátých. V současnosti již existují katedry performančních studií mimo USA také v Austrálii, Anglii, Walesu, Francii či Brazílii.  Přednášky o teorii performancí se na mnoha univerzitách celého světa staly součástí studijních programů nejen teatrologie, ale také antropologie, etnografie, sociologie, literatury, historie či kulturních studií.  Základem tohoto oboru je performance, jež však není chápána pouze úzce jako „představení“, nýbrž v mnohem širším smyslu jako ústřední interpretační nástroj pro porozumění lidskému chování a společnosti.

Marek Hlavica: Performační studia (.pdf)

Školitelem práce byl prof. Petr Oslzlý.

Práce byla obhájena v roce 2008.