Disertační práce Právní aspekty humoru přináší přehled situací, při kterých mají projevy humoru určitý význam v občanskoprávních vztazích. Humor často může sloužit k budování a posilování společenských vazeb ve skupině. Humorem mohou být někteří jedinci, kteří se do takové skupiny nehodí, z takové skupiny postupně vylučováni. V takových případech může docházet k diskriminaci. Nejčastějšími diskriminačními kritérii, při kterých se používá humor, je rasa a pohlaví. Pokud tak k rasistickému nebo sexuálnímu žertování dochází v místech a situacích, kde je diskriminace zákonem potírána, jako je např. zaměstnání a přístup k němu, přístup ke zdravotní péči a sociálním výhodám, představují uvedené projevy humoru zpravidla právně zakázané jednání s příslušnými právními následky. Projevy humoru jsou často založeny na představách a myšlenkách spočívajících v relativizování skutečnosti, přičemž touto relativizovanou skutečností mohou být i nehmotné statky. V případě, kdy tyto nehmotné statky budou nějakým způsobem právem chráněny (např. lidská podoba, čest a důstojnost, autorské dílo, ochranná známka), může nastat právní problém. Humorné projevy spočívající v nakládání s uvedenými, právně chráněnými nehmotnými statky však představují zpravidla určitou výjimku z povinnosti žádat dotčenou osobu o souhlas s užitím nehmotného statku. Právní důvody, proč tomu tak je, se však u jednotlivých nehmotných statků liší, protože se liší i jednotlivé právní úpravy.

Dizertační práce Michala Šalomouna obhájená na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2010.

Práce je dostupná v Informačním systému MU