falcon200-2-af12bcfe6369bd24794f7a235c76c185d7ae3267-s2-c85Diplomová práce obhájená v roce 2014.

Autor práce: Bc. Jakub Šuták

Vedúci práce: doc. MgA. Marek Hlavica, PhD.

Oponent práce: prof. Mgr. Jan Gogola

Anotácia

Magisterská diplomová práca sa zaoberá rozborom a porovnávaním filmov klasického obdobia amerického filmu noir so súčasnou českou kinematografiou s cieľom dokázať funkčnosť základných noirových stavebných prvkov v súčasnom českom filme.

V prvej polovici magisterskej práce je charakterizovaný a vysvetlený pojem film noir, obdobie jeho trvania, moderné variácie a história československej, resp. českej filmovej detektívky. Analytická časť sa venuje rozboru a porovnaniu troch českých filmov, konkrétne Ve stínu, Normal, Pouta, s tromi americkými noirovými filmami, konkrétne Maltézsky sokol, Biela horúčava a Dotyk zla.

Kľúčové slová

Film noir, žáner, štýl, detektív, femme fatale, postava, téma, forma, Ve stínu, Normal, Pouta, Maltézsky sokol, Biela Horúčava, Dotyk zla

Text práce V tieni noiru – Porovnanie súčasnej českej kinematografie a klasického obdobia amerického filmu noir (.pdf)