Zdroj-kultura_sme__sk-SulikDiplomová práca „Ideológie v tvorbe Martina Šulíka“ skúma ideológie vo filmoch Záhrada a Orbis Pictus, ktoré Matin Šulík režíroval. Práca vychádza z prístupov Stuarta Halla o dominantnej ideológii v mediálnych obsahoch a používa metódu kritickej diskurzívnej analýzy podľa Teuna van Dijka.

Bakalářská práce Ideológie v tvorbe Martina Šulíka

Bakalářská práce byla obhájena v roce 2015.

Vedoucí práce: Jan Motal

Oponent: Jan Gogola