01Magisterská diplomová práca sa v prvej polovici zaoberá charakteristikou rozprávky a rozborom troch klasických rozprávok ( Traja bratia, Princezná ze mlejna, Perinbaba ) a ich vplyvom na vývoj dieťaťa, najmä v mladšom školskom veku. Druhá polovica magisterskej práce je zameraná na kvalitatívny výskum s deťmi, ktorý pojednáva o klasických rozprávkach, o detských poznatkoch, postrehoch, o láske, o boji dobra so zlom, atď. Výskum je zameraný na vnímanie a na vplyv klasických rozprávok či už na dieťa, alebo na dospelého jedinca.

The first part of the Master thesis deals with the characteristics and analysis of three classic fairy tales and their impact on child development, especially in the early school years. The second part of the thesis is focused on qualitative research of children, and deals with the classic fairy tales, about children’s knowledge, insights, love, about the struggle between good and evil, etc. The research is focused on the perception and on the influence of classic fairy tales on children an adults.

Diplomová práce byla obhájená v roce 2016.

Vedoucí práce Jan Gogola.

Práce je dostupná ZDE.