Přijímací řízení

Aktuální podmínky pro přijetí ke studiu zde:

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia specializace Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika je dvoukolové:

I. kolo: probíhá bez přítomnosti uchazečů, komise hodnotí zaslané texty

hodnoceny jsou:

 • analytické schopnosti
 • tvůrčí předpoklady
 • orientace v oblasti televizní, filmové a rozhlasové tvorby

povinné práce obvykle tvoří:

 • 3 vlastní prozaické texty v minimálním rozsahu 5 normostran
 • rozbor celovečerního hraného filmu v rozsahu 1-2 normostrany
 • stručné a hutné reflexe 3 televizní děl (1 televizní film, 1 dokument, další pořad dle vlastního výběru) a 3 rozhlasových děl (1 rozhlasová hra, 1 dokument, další pořad dle vlastního výběru, jasně vystihující charakter díla, jeho přednosti či slabiny, v rozsahu 700 – 1000 znaků u každého z vybraných děl

II. kolo: probíhá na DF JAMU, uchazeči píší tvůrčí práce zadané na místě, test z obecného kulturního rozhledu a absolvují přijímací pohovor zkoumající jejich schopnost pohotové, přesné a kultivované formulace názorů, reflexe vlastní tvorby, motivaci ke studiu a znalosti

práce zadané na místě obvykle tvoří:

 • fabulace (např. příběh či scéna podle fotografie)
 • esej (např. na téma Věčný nedostatek věčnosti a podobně)

Přijímací řízení do magisterského stupně studia specializace Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika probíhá formou pohovoru nad zaslanými materiály. Povinné přílohy k přihlášce jsou tyto:

 • kopie dokladu (diplomu) o absolvování bakalářského stupně studia (Uchazeči, kteří jej ještě nemají, dodají ho nejpozději v den konání přijímací zkoušky; pokud jim z časových důvodů nebyl předán, dodají potvrzení ze Studijního oddělení příslušné školy o úspěšném vykonání státních zkoušek a obhájení bakalářské práce. Kopii diplomu dodají neprodleně po jejím obdržení. V opačném případě jim nebude umožněno přijímací zkoušku vykonat.)
 • strukturovaný životopis
 • návrh tématu magisterské diplomové práce s anotací (v rozsahu 1,5 – 3 normostrany)
 • návrh magisterského absolventského projektu, např. námět celovečerního filmu, námět rozhlasové hry … (v rozsahu 1,5 – 3 normostrany)